Adatvédelmi nyilatkozat

BEVEZETŐ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (elérhető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken) a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) is előírja (elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv linken.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatónkkal e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.

E tájékoztató kiadója, és egyben az adatkezelő:

KÖRTE Környezettechnika Kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 9-11.
Telefon: +36 24 260-140.
E-mail: kortekft@kortekft.hu

Tájékoztatónk címzettje a személyes adataival érintett természetes személy. Magyarul megfogalmazva az érintett személy Ön, aki ezen tájékoztatónkat olvassa - látogatói, érdeklődői, regisztrálói, ügyféli, megbízói minőségében.

A személyes adat fogalmát az Infotv. határozza meg: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (3.§ 2.). Ehhez tartjuk magunkat jelen tájékoztatónkban, és az adatkezelésünk során is, illetve az érintett személy jogaira, annak terjedelmére ez a fogalom-meghatározás az irányadó.

Jogi személyek adatainak kezelésére nem vonatkozik az Infotv. – így jelen tájékoztatónk sem.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályt, az Infotv-t fentebb már megjelöltük, ezek mellett más jogszabályok is tartalmaznak kapcsolódó előírásokat. Így például:

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
   szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

Ezen jogszabályok hatályáról és aktuális hatályos szövegéről az ingyenesen elérhető Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) is tájékozódhat.

Tájékoztatónkban az Általános rendelkezések címszó alatt foglaljuk össze azokat az adatkezelési rendelkezéseket, amelyek cégünk valamennyi tevékenysége és szolgáltatása során végzett adatkezelésre irányadók, függetlenül annak helyétől, formájától, eszközétől. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó speciális rendelkezések cím alatt foglaljuk azokat a rendelkezéseket, amelyek csak ezen konkrét tevékenységre, szolgáltatásra vonatkoznak. Itt adunk külön tájékoztatást cégünk honlapja kapcsán végzett adatkezelésről. Eltérő tájékoztatás hiányában értelemszerűen ezekre is irányadók az „Általános rendelkezések”. „Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos joga és jogorvoslati lehetőségei” fejezetben foglaltuk össze az érintett személy jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelés jellege: Az adatkezelés az adattal érintett személy (látogató, ügyfél, megbízó) hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés célja:

 1. az érintett személy (látogató, ügyfél,) tájékoztatása szolgáltatásainkról,
 2. a létrejött szerződések teljesítése (fizetés, szavatosság, panaszkezelés).

Az adatkezelés jogalapja: az adattal érintett személy hozzájárulása.

Adatkezelésre jogosult: KÖRTE Környezettechnika Kft.

Adatfeldolgozásra jogosultak:

 • Megbízott könyvelő iroda a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.
 • Bankszámla-vezető pénzintézet a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.
 • Magyar Posta a postázásra, szállításra vonatkozó adatok vonatkozásában.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve a szolgáltatás fenntartásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeli. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. (2011/CXII. tv. 6.§/5/).

Az adatok megismerésére jogosultak: Munkaköri feladatot végző munkatársaink, és az adatfeldolgozók.
Adatbiztonság: Folyamatosan gondoskodunk a kezelt személyes adatok biztonságáról és megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONAKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

HONLAP

Web-Hosting szolgáltató
(Nem adatkezelő):
Cégnév: Nextserver Kft.
Alapítva: 2010.08.05.
Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.
E-mail cím: info@nextserver.hu
Telefon: +36 1 445 1300
Fax: +36 1 700 1650
Cégjegyzékszám: 06-09-022127

Látogatóként és (ügyfélként) lehetősége van cégünk honlapján keresztül levelet írni és dokumentumokat küldeni. Az itt kezelt adatok köre:

Vezetéknév / Keresztnév / E-mail cím / Telefonszám / Székhely

Az adatkezelés célja: a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, üzleti kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az adattal érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Tájékoztatás sütik (cookies) alkalmazásáról

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a használhatósága elősegítése érdekében - a világhálón általánosan alkalmazott ilyen technológiaként olyan kisméretű adategységeket használ, amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén, egy elkülönített könyvtárban tárol el.
A honlapra látogató kifejezetten hozzájárul IP címének és a látogatás dátuma adatok kezeléséhez és a sütik használatához.
Felhívjuk az érintett személyek figyelmét, hogy megfelelő böngésző alkalmazásával a saját gépen lehetősége van kikapcsolni a sütik használatát.
A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett jogait és érvényesítésének rendjét az Infotv. 14-19.§, illetve 20-23.§-ai tartalmazzák. Ezek a következőképpen foglalhatók össze.

Tájékoztatás kérése

Önnek, mint érintettnek jogában áll kérelmezni az adatkezelőtől egy tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről.

Az Infotv. előírásai szerint az érintett kérelmére az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia Önnek, mint érintettnek az általunk kezelt (feldolgoztatott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 6.350,-Ft/kérelem. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is.

Adathelyesbítés, törlés, zárolás kérése

Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását is. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közölnünk kell Önnel, mint érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatnunk kell Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett előzetes tájékoztatása

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Ezen kötelezettségünket teljesítjük jelen tájékoztatóval.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a következő esetekben:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 •  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 •  törvényben meghatározott egyéb esetben.

E tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A tiltakozással kapcsolatos további jogokat és szabályokat az Infotv. 21.§-a tartalmazza.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv.  21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Kártérítés és sérelemdíj

Ön, mint érintett kártérítést és sérelemdíjat követelhet az Infotv. 23.§-ában írtak szerint. Ezek a szabályok a következőképpen foglalhatók össze.

 • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 • Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Hatékony, költség-orientált megoldást keres környezetvédelmi problémája megoldására?

Hívjon minket!

+36 30 440 1992